UITNODIGING ALV 25 maart 2014

Aan leden, ouders van leden en leraren van judovereniging “Groot Houten”.

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 25 maart 2014 van 20.00 – 22.00 uur.
De ALV vindt plaats in restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2 (Oude Dorp) Houten.
Agenda:

v.a. 19.45 uur Ontvangst met koffie thee
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2013
4. Jaarverslag 2013
5. Jaarrekening 2013
6. Verslag kascommissie
7. Samenstelling algemeen bestuur (af- en aantreden)
8. Begroting 2014
9. Beleidsplannen en speerpunten 2014
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag/ sluiting

De stukken voor de ALV kunnen uiterlijk een week voor de vergadering via de website worden gedownload (www.groothouten.nl).
De jaarrekening en de begroting zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Als u andere onderwerpen ter sprake wilt brengen of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de vergadering mondeling of schriftelijk mee te delen aan de secretaris, Thom van der Heijden, via secretaris@judogroothouten.nl of 06 31 03 60 24.
Wij zien u graag op 25 maart a.s.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Groot Houten. Bookmark de permalink .