Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Woensdag 4 februari 2015

Aan leden, ouders van leden en leraren van judovereniging “Groot Houten”

Wij nodigen iedereen van harte uit om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op
woensdag 4 februari 2015 van 20.00 – 22.00 uur.

De ALV vindt plaats in restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2 (Oude Dorp) Houten.

Agenda:
Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie/thee
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2014
4. Jaarverslag 2014
5. Jaarrekening 2014
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2015
8. Samenstelling algemeen bestuur (af- en aantreden)
9. Beleidsplannen en speerpunten 2015
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag/ sluiting

De stukken voor de ALV kunnen vanaf één week voor de vergadering via de website worden gedownload
(http://www.groothouten.nl.).

De jaarrekening en de begroting zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Als u andere onderwerpen ter sprake
wilt brengen of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de vergadering
mondeling of schriftelijk mee te delen aan de secretaris Thom van der Heijden, via secretaris@judogroothouten.nl

Wij zien u graag op 4 februari a.s.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Groot Houten. Bookmark de permalink .